Inleiding

Stichting Teach The Children (TTC) wil een bijdrage leveren aan landen waar onderwijsproblematiek en conflicten aanwezig zijn. Wij willen onderwijs faciliteren voor jongeren en ouderen die anders geen (deugdelijk) onderwijs hadden kunnen ontvangen.  Door middel van het verzorgen van onderwijs kan Teach The Children de boodschap van tolerantie, vrede en vooruitstrevendheid verspreiden ten behoeve van het land en de mensen waar wij actief zijn.

Teach The Children wil werken met sponsorschap waarbij kinderen die onderwijs willen volgen worden gekoppeld aan mensen die dit onderwijs financieel willen steunen.

Op dit moment, mei 2018, worden reeds 23 kinderen gesteund met onderwijs. Teach The Children wil in het jaar 2018 het aantal kinderen dat gesponsord wordt verdubbelen. Om dit te bewerkstelligen moet ten eerste gewerkt worden aan het verbeteren van de structuur van de organisatie. Hiermee wordt o.a. gedoeld op de website, het e-mail- en telefoonverkeer, het promotiemateriaal en de sponsorschap-structuur. Ten tweede moet er gewerkt worden aan verbetering van het onderwijsproject in de ontvangende landen. De kwaliteit en continuïteit van het onderwijs moet gewaarborgd zijn en er moet continue naar verbetering worden gezocht. Ten derde moet er in 2018 gewerkt worden aan het werven en het behouden van sponsors en donateurs.

Het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs kan gedaan worden door regelmatig overleg in Nederland te plannen. Daarnaast moet er gestreefd worden naar het plannen van minstens een werkreis per jaar naar de landen waar de projecten zich bevinden.

Het verwerven van donateurs kan gedaan worden via mond-op-mond reclame, het geven van presentaties, het organiseren van wervingsacties en het aanwezig zijn op evenementen.

In de periode 2019-2020 moet eveneens de kwaliteit van het aangeboden onderwijs verder ontwikkeld worden. Daarnaast moeten het aantal donateurs/sponsoren vergroot worden. Hiervoor wordt voor het eind van 2018 een specifiek actieplan gemaakt.

1. Missie/Visie


De missie van Teach The Children is het voorzien in onderwijs in landen waar grote groepen mensen niet voorzien zijn van gedegen onderwijs. Wij richten ons specifiek op landen waar ook veel conflicten aanwezig zijn vanwege politieke, etnische of religieuze redenen.

Door het voorzien van onderwijs proberen wij om kinderen te vormen tot burgers die verbetering en vooruitgang in de samenleving kunnen bewerkstelligen.

Teach The Children wil de eerste jaren voornamelijk aanwezig zijn in landen waar het moeilijk is voor andere stichtingen om te werken vanwege wetgeving en/of heersende conflicten. Dit zal bijdrage aan het werven van donateurs die specifieke affiliatie hebben met deze landen.

Teach The Children streeft na om conflictlanden ten positieve te veranderen door het opleiden van de nieuwe generatie jongeren.    

1.2 Doelstelling

Teach The Children wil zoveel mogelijk onderwijs faciliteren voor mensen die anders geen gedegen onderwijs hadden kunnen volgen. Dit wordt gedaan via een sponsorschap systeem waarin een sponsor een kind helpt naar school te gaan.

1.3 Strategie

Teach The Children zal in 2018 doorgaan met het faciliteren van onderwijs in conflictlanden waar stichtingen moeilijk werk kunnen verrichten. De betalingen zullen op tijd gedaan moeten worden en het onderwijsproject moet goed gecontroleerd blijven worden. Contact met de directeur van de school is essentieel. In 2018 is reeds een werkreis gemaakt om het huidige project te bezoeken. Er wordt een nieuwe werkreis gemaakt  in 2019.

In 2018 worden er mogelijkheden bekeken om de kosten van het onderwijs omlaag te halen. Er wordt gekeken welke kinderen nog meer gesponsord gaan worden en via welk transport zij bij de school gebracht kunnen worden. Kinderen worden in ieder geval in 2018-2019 specifiek gekozen die deel zijn van een religieuze minderheid. Dit heeft als reden dat in de landen waar wij actief zijn, conflicten onder andere voortkomen uit religieuze onderdrukking. Er is een nood om de religieuze onderdrukte groepen weerbaar te maken tegen vervolging. Gedegen onderwijs zal hierbij helpen.

De informatie en foto’s die wij ontvangen van de onderwijsprojecten moeten wij omzetten in doeltreffend promotiemateriaal om zo onze donateursbasis te vergroten. Ook moet er ingezet worden op actieve promotie waaronder het geven van presentaties, wervingsacties en het staan op promotiestands.2. Huidige situatie

Teach The Children is in de fase van oprichting. Er moet nog gewerkt worden aan de opbouw van de structuur van de organisatie.

Het is wel al reeds gelukt om in een land een onderwijsproject van start te laten gaan (om veiligheidsredenen wordt het land niet genoemd) waar ongeveer 23 kinderen deel van uit maken. Het loopt tot nu goed, echter moet er nog gewerkt worden aan het omlaag brengen  van de kosten. Het onderwijs dat gegeven wordt aan de kinderen geeft een boodschap van tolerantie, liefde en vooruitgang. Wij kunnen tevreden zijn met deze prestatie.

Op dit moment hebben we slechts enkele donateurs. Deze zijn betrouwbaar en leveren grotere donaties per keer om het project te onderhouden. Het is echter nodig dat het donateurenbestand vergroot wordt om afhankelijkheid te vermijden en de duurzaamheid te vergroten.

 

2.1 Activiteiten van de organisatie

Teach The Children heeft de volgende continuerende activiteiten:

 • Sponsorplan ontwikkelen en onderhouden.

 • Degelijk financieel controle systeem onderhouden.

 • Contact met de sponsoren onderhouden.

 • De kwaliteit van het onderwijsproject in de ontvangende landen monitoren en waarborgen. De projecten moeten regelmatig gecontroleerd en bevraagd worden. Financiële verantwoording en kwaliteitsbewaking is heel belangrijk.

 • Het actief werven van donateurs waaronder het geven van presentaties, het doen van mond-op-mond reclame, wervingsacties en het staan op evenementen.


Teach The Children heeft de volgende kortlopende activiteiten:

 • Beleidsplan verder uitwerken en een actieplan voor 2019 – 2020 opzetten

 • Website opzetten

 • E-mail configureren

 • Telefoonnummer krijgen

 • ANBI status aanvragen

 • Bankrekening openen

 • Organisatiestructuur uitwerken en implementeren

2.2 Voorbeeld van activiteiten

 • Wij zijn bezig met het oprichten van een website. Aan het email adres en telefoonnummer wordt ook gewerkt.

 • Wij hebben twee keer een werkreis gemaakt naar het land waar het onderwijsproject plaats vindt. Er is een goede relatie ontstaan met een lokale school. Regelmatig is er contact met deze school en worden de financiële stromen goed bijgehouden.

 

3. Toekomst

Teach The Children zal in de toekomst een goedlopende organisatie  zijn met een breed netwerk van donateurs/sponsoren en kinderen die voorzien worden van kwalitatief goed onderwijs.

Omdat Teach The Children zich richt op landen waar het moeilijk is om als stichting werkzaam te zijn moeten wij goed letten op politieke en religieuze ontwikkelingen en veranderende wetgeving. Geheimhouding is derhalve van essentieel belang.

 Vanwege de doellanden die wij op dit moment hebben en die we op het oog hebben, hopen wij ook op de interesse van donateurs om ons werk te komen sponsoren. Wij bieden iets aan wat veel onderwijsprojecten niet kunnen aanbieden.

Wij hopen donateurs te werven door een aantal keer per jaar presentaties te geven en andere activiteiten te ondernemen waarmee donateurs geworven kunnen worden.


 

4. Organisatie

Naam: Stichting Teach The Children
RSINL 858 618989
Oprichtingsdatum: 20-03-2018
SBi code: 85599
KVK nummer: 711 98687

4.1 Bestuur
Voorzitter: Elisabeth Catharina Janssen
Secretaris: Bernardus Spenkelink
Penningmeester: Peter Bronsveld

Het bestuur ontvangt geen beloning voor werkzaamheden. Er is wel ruimte voor onkostenvergoeding.

Het bestuur is gezamenlijk bevoegd.

Wellicht zal bij een groei van de stichting het bestuur worden uitgebreid met relevante en betrokken bestuursleden.

 

4.2 Werknemers/Personeel
In de beginperiode zal de stichting geen personeelsleden/werknemers hebben. Bij de verwachte evenwichtige groei zal dit waarschijnlijk in een vervolgfaze wel het geval zijn, maar dan alleen als het noodzakelijk is en er sprake is van een gezonde structurele en financieel duurzame basis.

4.3.    Monitoring en evaluatie
Het bestuur zal periodiek om de 3 maanden het groeiproces monitoren, evalueren en eventueel bijstellen. Deze doorlopende bestuurlijke betrokkenheid kan aanleiding zijn om het actieplan periodiek bij te stellen en/of aan te vullen.

BELEIDSPLAN

Tel.: +31 (0) 183 748 030
E-mail: info@teachthechildren.nl
KvK: 71198687

Stichting Teach The Children

Postbus 84

4200 AB  Gorinchem

Stichting Teach The Children is een initiatief van Stichting Jubilee Campaign Nederland

IBAN: NL21 INGB 0008 6058 70

RSIN/Fiscaal nummer: 858618989

© Stichting Teach The Children