top of page

Inleiding

Stichting Teach The Children (TTC) heeft een christelijke identiteit en wil een bijdrage leveren aan landen waar onderwijsproblematiek en conflicten aanwezig zijn. Wij willen onderwijs faciliteren voor voornamelijk christelijke jongeren en ouderen die anders geen (deugdelijk) onderwijs hadden kunnen ontvangen.  Door middel van het verzorgen van onderwijs kan Teach The Children de boodschap van tolerantie, vrede en vooruitstrevendheid verspreiden ten behoeve van het land en de mensen waar wij actief zijn.

Teach The Children werkt met sponsorschap waarbij christelijke kinderen die onderwijs willen volgen worden gekoppeld aan mensen die dit onderwijs financieel willen steunen.

​​

1. Missie/Visie

De missie van Teach The Children is het voorzien in onderwijs in landen waar grote groepen mensen niet voorzien zijn van gedegen onderwijs. Wij richten ons specifiek op landen waar veel conflicten aanwezig zijn vanwege politieke, etnische of religieuze redenen.

Door het voorzien van onderwijs proberen wij om kinderen te vormen tot burgers die verbetering en vooruitgang in de samenleving kunnen bewerkstelligen.

Teach The Children streeft na om conflictlanden ten positieve te veranderen door het opleiden van de nieuwe generatie jongeren.     


1.2 Doelstelling


Teach The Children wil zoveel mogelijk onderwijs faciliteren voor mensen die anders geen gedegen onderwijs hadden kunnen volgen. Dit wordt gedaan via een sponsorschap systeem waarin een sponsor een kind helpt naar school te gaan.


1.3 Strategie

Teach The Children zal in 2023-2026 doorgaan met het faciliteren van onderwijs in conflictlanden. De betalingen zullen op tijd gedaan moeten worden en het onderwijsproject moet goed gecontroleerd blijven worden.

Er wordt gekeken welke kinderen nog meer gesponsord gaan worden en via welk transport zij bij de school gebracht kunnen worden. De kinderen in ons project behoren allemaal tot een religieuze minderheid. Dit heeft als reden dat in de landen waar wij actief zijn, conflicten onder andere voortkomen uit religieuze onderdrukking. Er is een nood om de religieuze onderdrukte groepen weerbaar te maken tegen vervolging. Gedegen onderwijs zal hierbij helpen.

 

In de periode 2023-2026 wil Teach The Children zich eveneens inzetten om het probleem van kind bruiden aan te kaarten. Wij zien dat meisjes op erg jonge leeftijd trouwen en de kans missen om onderwijs te volgen. Ook willen wij ons inzetten voor personen die in de gevangenis komen vanwege hun geloof. Wij willen deze mensen juridisch ondersteunen en de getroffen families ondersteunen met onderwijs en andere benodigdheden. Ook wil Teach The Children zich inzetten om in het onderwijs meer bewustzijn te creëren over religieuze vrijheid en gelijkheid. Teach The Children verzamelt data en maakt rapporten over religieuze vrijheid en onderwijs. Vervolgens worden de onderzochte problemen aangekaart in de media en politiek.

2. Huidige situatie

Op dit moment, maart 2023, worden reeds 29 kinderen gesteund met onderwijs via het sponsorprogramma. Daarnaast ondersteunen we verschillende gezinnen met periodieke giften voor onderwijs. Meestal wordt dit gedaan als de familie religieuze vervolging ondergaat en op meerdere vlakken ondersteuning nodig heeft.

Er zijn twee huizen die Teach The Children tot haar beschikking heeft en waar kinderen en gezinnen opgevangen worden. Wij willen doorgaan met het onderdak bieden aan weeskinderen of gezinnen die in een moeilijke tijd verkeren vanwege armoede of religieuze vervolging. Er wordt voor gezorgd dat al de kinderen die voorzien worden van onderdak, eveneens mee kunnen doen in het onderwijs programma.

 

Teach The Children zet zich actief in om in de politiek en media het probleem van kind bruiden en religieuze vervolging aan te kaarten. Wij proberen bewustzijn te creëren in de politiek en bij de lokale bevolking betreffende deze onderwerpen. Meisjes die op jonge leeftijd trouwen wordt de kans ontnomen om onderwijs te volgen. Daarnaast probeert Teach the Children religieuze vrijheid te promoten, waarbij het belangrijk is dat ook in het onderwijs en in de schoolboeken aandacht wordt gegeven aan dit onderwerp.

2.1 Activiteiten van de organisatie

Teach The Children heeft de volgende continuerende activiteiten:

 • Sponsorplan ontwikkelen en onderhouden.

 • Degelijk financieel controle systeem onderhouden.

 • Contact met de sponsoren onderhouden.

 • De kwaliteit van het onderwijsproject in de ontvangende landen monitoren en waarborgen. De projecten moeten regelmatig gecontroleerd en bevraagd worden. Financiële verantwoording en kwaliteitsbewaking is heel belangrijk.

 • Het actief werven van donateurs waaronder het geven van presentaties, het doen van mond-op-mond reclame, wervingsacties en het staan op evenementen.

 • Het verzamelen van data, het schrijven van rapporten en het publiceren van rapporten.

 • De media en politiek opzoeken om relevante onderwerpen aan te kaarten.


2.2 Voorbeeld van activiteiten

 • Het maken van de jaarlijkse updates van de kinderen en deze verzenden naar de sponsors. Om informatie te verzamelen voor de updates wordt er veel gebeld naar Pakistan toe.

 • Wij betalen de scholen in Pakistan en hebben met hen contact over de voortgang van de leerlingen.

 • Het kopen van schooltassen, schoenen en uniforms wanneer dit nodig is.

 • Het bijhouden van de website.

Het maken van de nieuwsbrief.

 • Het ondersteunen van een gezin met onderwijs waarvan de moeder in de gevangenis zit vanwege blasfemie wetgeving.

3. Toekomst

Teach The Children zal in de toekomst een goedlopende organisatie  zijn met een breed netwerk van donateurs/sponsoren en kinderen die voorzien worden van kwalitatief goed onderwijs.

Omdat Teach The Children zich richt op landen waar het moeilijk is om als stichting werkzaam te zijn moeten wij goed letten op politieke en religieuze ontwikkelingen en veranderende wetgeving.

Vanwege de doellanden die wij op dit moment hebben en die we op het oog hebben, hopen wij ook op de interesse van donateurs om ons werk te komen sponsoren.

Wij hopen donateurs te werven door een aantal keer per jaar presentaties te geven en andere activiteiten te ondernemen waarmee donateurs geworven kunnen worden.

 

4. Organisatie

Naam: Stichting Teach The Children
RSINL 858 618989
Oprichtingsd
atum: 20-03-2018
SBi code: 85599
KVK nummer: 711 98687

4.1 Bestuur

Voorzitter: Elisabeth Catharina Janssen
Penningmeester: Peter Bronsveld

Bestuurder: Joseph Janssen-Anwar

Bestuurder: Annigje Johanna Buwalda


Het bestuur ontvangt geen beloning voor werkzaamheden. Er is wel ruimte voor onkostenvergoeding. Vacatiegeld kan worden betaald aan bestuursleden conform de normen van de belastingdienst indien dit gerechtvaardigd is.

Het bestuur is gezamenlijk bevoegd.

Wellicht zal bij een groei van de stichting het bestuur worden uitgebreid met relevante en betrokken bestuursleden.

 

4.2 Werknemers/Personeel


De stichting zal geen personeelsleden/werknemers hebben. Bij de verwachte evenwichtige groei zal dit waarschijnlijk in een vervolgfaze wel het geval zijn, maar dan alleen als het noodzakelijk is en er sprake is van een gezonde structurele en financieel duurzame basis. Teach The Children kan besluiten vrijwilligersvergoeding te betalen conform de regels van de belastingdienst aan vrijwilligers die zich actief inzetten voor de stichting.


4.3.    Monitoring en evaluatie

Het bestuur zal periodiek het groeiproces monitoren, evalueren en eventueel bijstellen. Deze doorlopende bestuurlijke betrokkenheid kan aanleiding zijn om het actieplan periodiek bij te stellen en/of aan te vullen.

BELEIDSPLAN

bottom of page