top of page

ANBI

Stichting Teach The Children is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften aan de stichting zijn hierdoor voor de giftgever aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Daarnaast hoeft Stichting Teach The Children over ontvangen giften of nalatenschappen geen schenkings- of successierechten te betalen. Vanwege de ANBI status is Stichting Teach The Children verplicht om op diverse punten inzicht te geven in de organisatie. Om het voor u overzichtelijk te maken hebben wij deze informatie hieronder voor u op een rij gezet.

 

Algemene gegevens Stichting Teach The Children:

Naam:
Stichting Teach The Children

Fiscaal nummer:
8586 18 989

Contactgegevens:
Stichting Teach The Children
Postbus 84
4200 AB  Gorinchem

Tel.: +31 (0) 183 748 030
E-mail: info@teachthechildren.nl

Samenstelling bestuur:
Elisabeth Catharina Janssen (voorzitter)
Joseph Janssen-Anwar
(secretaris)
Peter Bronsveld (penningmeester)

Annigje Johanna Buwalda (bestuurder)

Cornelia Jacoba Bronsveld-Tigchelaar (bestuurder)

Beleidsplan:
Op de pagina 'Over ons' van deze website vind u het doorlopende beleidsplan voor Stichting Teach The Children

Doelstellingen:
De Stichting stelt zich ten doel:

 • een effectieve lobby te formeren en onderhouden, die bewustwording creëert voor de situatie van de religieuze minderheden, en steun vergaart van politieke leiders, beleidsmakers, partijen en organisaties op het niveau van de Europese Unie en de internationale gemeenschap;

 • te voorzien in een platform waar religieuze minderheden met een leiderschapsfunctie kunnen discussiëren over en oplossingen kunnen vinden voor zaken van gemeenschappelijk belang;

 • de religieuze minderheden te trainen en ondersteunen voor nationale en internationale leiderschapsrollen;

 • de ontwikkeling en integratie te versterken van religieuze minderheden in de diaspora, in de landen die hen een veilige haven bieden;

 • religieuze minderheden in de diaspora te inspireren tot het leiden van en samenwerken met gelijkgestemde personen, groepen, organisaties en partijen bij hun streven naar bevordering van vrijheid, democratie en vrede in hun vaderland;

 • samen te werken met politieke partijen en organisaties om bijstand te verlenen aan religieuze minderheden;

 • wereldvrede te bevorderen door het aan de kaak stellen en verhinderen van de verspreiding van fundamentalisme, extremisme, strijd of terrorisme vanwege religieuze of andere redenen;

 • het creëren en versterken van economische, educatieve, culturele en religieuze banden;

 • samen te werken met, en de inspanningen te verenigen van, organisaties die zich inzetten voor mensenrechten, vrouwen- en kinderrechten, seksegelijkheid, interreligieuze harmonie, intergemeenschappelijke dialogen en armoedebestrijding;

 • te voorzien in juridische bijstand aan religieuze minderheden die asiel zoeken in het buitenland krachtens het Vluchtelingenverdrag van 1951;

 • te voorzien in juridische bijstand ten bate van mensenrechten en rechtvaardigheid;

 • onderwijs projecten ondersteunen, initiëren en leiden;  

 • het opzetten, exploiteren en controleren van projecten met economische en educatieve stimulans, op het gebied van gemeenschapsopbouw, gezondheid, sport, muziek, kunst en culturele activiteiten;

 • het bevorderen van vreedzame co-existentie van volken en culturen;

 • het stimuleren en aanmoedigen van  politieke boegbeelden en groepen van de religieuze minderheden om zich te verenigen in een effectief geluid;

 • te werken aan economische onafhankelijkheid van religieuze minderheden via handel, onderwijs en andere projecten;

 • te voorzien in humanitaire hulp en ontwikkelingshulp om de levens en leefomstandigheden van intern ontheemden (IDP’s) en kwetsbare gezinnen te verbeteren;

 • het verschaffen van nood- en ontwikkelingshulp aan door geweld getroffen gemeenschappen in de vorm van juridische bijstand, wederopbouw en herstel (onderdak, non-food artikelen), water en hygiëne (WASH), gezondheid en voeding (medische zorg, psychologische zorg, gezondheidscentra), levensonderhoud en sociale voorzieningen;

 • toerusting van vrouwen;

 • hulpprogramma’s te ontwikkelen die de lokale structuren en het potentieel van zelfredzaamheid versterken;

 • te voorzien in ontwikkelingshulp en ondersteuning op het gebied van werkgelegenheid, huisvesting, geneeskunde, cultuur en educatie, voornamelijk door de planning en uitvoering van zelfhulpprojecten;

 • het implementeren van regelsystemen die de kwaliteit van de verleende noodhulp waarborgen, voornamelijk door kennisoverdracht tussen donoren en ontvangers;

 • het bevorderen van de internationale geest op het gebied van cultuur, wederzijds begrip en tolerantie, hetgeen een fundamentele doelstelling is van de Stichting;

 • het bevorderen van religieuze, confessionele en politieke onafhankelijkheid en neutraliteit;

en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Op de pagina 'Over ons' van deze website kunt u meer lezen over de missie en visie van Stichting Teach The Children.

Beloningsbeleid:
Bestuursleden en directie van Stichting Teach The Children vervullen hun taken op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Hen wordt wel gelegenheid geboden om werkelijk gemaakte kosten in verband met hun inzet voor Stichting Teach The Children te declareren. Ten aanzien van eventuele medewerkers van Stichting Teach The Children is het bestuur verantwoordelijk voor het vaststellen en uitvoeren van het arbeidsvoorwaardenbeleid, de hoogte van de actuele salarissen en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten. De salarisschalen worden bepaald aan de hand van cao afspraken voor de beroepsgroep waar de medewerker toe behoort (journalist, jurist, advocaat, enz…). Het salaris van de directeur is nihil.

Verslag activiteiten:
Een doorlopende verslaggeving van de activiteiten van Stichting Teach The Children vindt u elders op deze website. Ook kunt u zich HIER aanmelden voor de periodieke nieuwsbrief waarin verslag wordt gedaan van de meest recente activiteiten en ontwikkelingen.

Financiële verantwoording:
De meest recente jaarrekening van Stichting Teach The Children kan HIER gedownload worden.

bottom of page